Phân tích kỹ thuật

Phân tích kỹ thuật là phương pháp nghiên cứu và đánh giá phản ứng của đám đông. Thông qua niềm tin giá và khối lượng sẽ phản ánh toàn bộ cung và cầu của tài sản. Phân tích kỹ thuật là phương pháp tiếp cận hỗ trợ đắc lực cho đầu tư chứng khoán ngắn hạn.